Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Interdate S.A.

Printer-friendly versionPDF version

(naposledy pozměněné dne 21.12.2020)

Úvodní ustanovení:

Tyto Všeobecné obchodní podmínky definují podmínky, za nichž lze užívat služby New Honey poskytované společností Interdate S.A. - 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg - Lucembursko (dále jen ”New Honey”). Pro všechny zákazníky New Honey platí výhradně tyto Všeobecné obchodní podmínky, nezávisle na tom, zda je užívání bezplatné nebo placené, popř. zda k užívání dochází na území České republiky nebo mimo toto území. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se stávají součástí smlouvy. Odlišné obchodní podmínky zákazníka nebudou akceptovány. Registrací zákazník potvrzuje, že si Všeobecné obchodní podmínky přečetl a porozuměl jim a že s nimi souhlasí. Zákazník akceptuje Všeobecné obchodní podmínky tím, že je potvrdí kliknutím na příslušnou obrazovku.

Všimněte si: služby neposkytujeme zákazníkům s bydlištěm v Lucembursku. Pokud máte bydliště v Lucembursku, není možné zaregistrovat se k odběru této služby. Klauzule 10. (2), 2. (3), 6. (5), 6. (1) odbyt 2, 4. (2) věta 2 těchto VOP se více nevztahují na spotřebitele/zákazníky s bydlištěm v Lucembursku.

 

1. Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je užívání služeb poskytovaných společností New Honey na jejích internetových stránkách/aplikacích registrovanými zákazníky. Využívání je k dispozici jen zákazníkům, kteří dovršili 18. let, nezletilým není využívání povoleno.

(2) Společnost New Honey umožní svým zákazníkům přístup ke svým službám tím, že zákazník při své registraci vyplní dotazník sestavený podle speciálních kritérií.

(3) Odpovědi zákazníka na otázky v dotazníku a další osobní údaje jsou uloženy do databáze společnosti Interdate S.A. a mohou být srovnávány s údaji všech ostatních zákazníků společnosti Interdate S.A.. Toto srovnání je prováděno na základě algoritmu speciálně vyvinutého společností Interdate S.A., umožňujícího výpovědi o kompatibilitě (slučitelnosti) dvou zákaznických profilů. Jako výsledek srovnání profilu s údaji všech ostatních zákazníků v databázi obdrží zákazník seznam těch ostatních zákazníků (návrhy kontaktů), kteří se k němu nejlépe hodí.

 

2. Uzavření smlouvy

 (1) Užívání služeb New Honey předpokládá registraci zákazníka.

Pokud je New Honey iOS App k dispozici, registrace přes iOS App vyžaduje předchozí stažení aplikace prostřednictvím Apple iTunes App Store. Pokud je New Honey Android App k dispozici, registrace přes Android App vyžaduje předchozí stažení aplikace prostřednictvím Google Play Store.

Registrace je bezplatná. Zákazník tak uzavře bezplatný smluvní poměr se společností New Honey, který se řídí podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Základní služby přístupné po registraci, jako možnost obdržení návrhů kontaktů, jsou rovněž bezplatné.

(2) Kromě toho nabízí společnost New Honey další služby, které jsou placené v rámci tzv. Prémiového členství, jako např. možnost využití zaslaných návrhů kontaktů. Společnost New Honey upozorní zákazníka před příslušným využitím placených služeb v každém případě na to, že jsou tyto následující služby placené a jaká je výše poplatku. Zákazník zvolí časové období, na které si přeje získat přístup ke službě (předplatné), z nabízených variant časového období. Zákazníkem získané definované období se prodlouží podle bodu 6 (4) automaticky (např. 6 měsíců). Zákazník uzavře placený smluvní poměr tím, že zadá své platební informace a zvolí koupi kliknutím na pole ”Provést platbu”. Zákazník může po zaplacení odpovídajícího poplatku využívat placené služby. Všechny ostatní služby jsou zásadně bezplatné.

(3) Zákazník výslovně požaduje, aby mu placené služby byly poskytovány ihned po uzavření smlouvy, a to na základě zakoupení Prémiového členství, tedy před uplynutím obecné zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

(4) New Honey si vyhrazuje právo zablokovat přístup zákazníkovi ke službě New Honey, pokud službu využívá způsobem, který je nezákonný a poruší povinnosti uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Povinnost zákazníka uhradit cenu za již zakoupené služby není zablokováním přístupu z výše uvedených důvodů dotčena. New Honey si rovněž vyhrazuje právo smluvní vztah se zákazníkem vypovědět.

(5) V zásadě jsou služby poskytované New Honey k dispozici 24/7. Roční dostupnost služby je 99.5%. Toto obsahuje výjimku pro odstávku služby z důvodů údržby nebo aktualizace softwaru a příčiny, které jsou mimo kontrolu New Honey, jako jsou například nedostupnost internetových služeb, kde na vině je třetí strana, nebo z důvodu vyšší moci. Pro bezproblémové využívání služeb doporučuje New Honey svým zákazníkům používat nejnovější technologie (prohlížeč) a instalovat správná nastavení prohlížeče (povolit Java script, cookies, pop-up). Pokud je použita zastaralá, nebo nestandardní technologie, New Honey nezaručuje správné fungování všech služeb a funkcí.

(6) New Honey zákazníkovi sděluje, že:

a) mu ze strany New Honey nevznikají žádné zvýšené náklady na použití prostředků komunikace na dálku, prostřednictvím kterých zákazník s New Honey jedná a uzavírá smlouvu; za komunikaci s New Honey prostřednictvím internetu nebo za telefonickou či poštovní komunikaci současně nebude New Honey účtovat zákazníkovi žádné poplatky, stále však bude zákazník povinen hradit standardní poplatky za užití těchto způsobů komunikace poskytovateli telekomunikačních nebo poštovních služeb;

b) je smlouva se zákazníkem uzavírána v českém jazyce a je New Honey uchovávána ve formě elektronického záznamu pro interní účely, přístup k ní tedy nebude možný; zákazník však obdrží smluvní informace včetně celého aktuálního znění všeobecných obchodních podmínek po zakoupení Prémiového členství prostřednictvím e-mailu a může si tyto informace uložit pro své potřeby;

c) platforma New Honey umožňuje uzavření smlouvy prostřednictvím interaktivního webového rozhraní; předtím, než dojde k uzavření smlouvy, může zákazník vložené údaje kontrolovat a měnit;

d) v souvislosti s poskytováním služeb nejsou ze strany New Honey vyžadovány zálohy; zákazník  uhradí cenu za zpoplatněné členství ve formě jednorázové platby za zpoplatněné služby před začátkem období Prémiového členství;

e) New Honey při poskytování služeb jedná v souladu s účinnými právními předpisy, není však ve vztahu k zákazníkovi vázána žádným kodexem chování.

3. Podmínky využívání

 (1) Zákazník potvrzuje, že je podle zákonů své země starší 18 let a je tedy plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům, aby mohl právně účinně ve všech bodech uzavřít tuto dohodu. Zákazník na vyžádání prokáže svou plnoletost předložením kopie pasu nebo občanského průkazu a kopie údajů bankovního spojení či platební karty, použitých k přihlášení.

 (2) Předplatné nabyté zákazníkem se nesmí sdílet s jinými osobami a není přenosné. Zákazník se dále zavazuje, že žádným nezletilým osobám neposkytne úmyslně nebo z nedbalosti přístup ke službám. Zákazník sám ručí za utajení přístupových dat, která mu byla přenechána, vůči nezletilým rodinným příslušníkům, přátelům, známým či jiným osobám.

(3) Zákazník musí společnost New Honey co nejdříve informovat o změně svých osobních dat potřebných ke splnění smluvního výkonu: platí to zejména pro změny data platnosti platební karty nebo bankovní spojení používané ve spojení se službami.

(4) Zákazník se zavazuje k zachování mlčenlivosti. Zákazníkovi je bez výslovného, předchozího souhlasu původce zakázáno šířit, zveřejňovat nebo jiným způsobem poskytovat třetím osobám nebo jim zpřístupňovat:

  • jakoukoliv komunikaci, kterou uskutečňuje přes servisní platformu New Honey s jinými zákazníky,
  • jakékoliv osobní údaje (mimo jiné adresy, jména, telefonní a jiná čísla) jiných zákazníků služeb New Honey, jedno jakým způsobem je získá,
  • v yhotovovat kopie snímků a textů, k nimž obdrží přístup prostřednictvím této služby.

(5) Zákazník se zavazuje používat nabízené služby výlučně k soukromým účelům, tj. k žádnému jinému účelu než k osobní komunikaci. Jakákoliv forma komerčního nebo živnostenského využívání této platformy je výslovně zakázaná. V tom je zejména, ale ne konečně zahrnuto, že se služby nesmí využívat k doporučování nebo nabízení zboží nebo služeb nebo k poskytování či šíření dat třetích osob. V případě, že zákazník použije New Honey službu na obchodní zájmy, nebo použije údaje a informace jemu svěřeny ke komerčním účelům, je New Honey oprávněna smluvní vztah se zákazníkem vypovědět.

(6) Zákazník se zavazuje dodržovat podmínky užívání pro ochranu ostatních zákazníků společnosti New Honey. Je zakázáno využívat služby společnosti New Honey k účelům zneužívání. V tom je zahrnuto především, ale ne konečně, že zákazníkovi není dovoleno:

  • umístit do profilu zákazníka nebo šířit prostřednictvím služeb New Honey materiál porušující lidskou důstojnost/lidská práva a/nebo všeobecná osobnostní práva ostatních zákazníků (zejména materiál poškozující pověst, pomlouvačný, pornografický materiál)
  • kontaktovat zákazníky New Honey s podvodným úmyslem
  • jakýmkoliv způsobem nutit ostatní zákazníky nebo na ně naléhat jiným způsobem, který si nepřejí

 (7) Zákazník se zavazuje, že nebude provádět nic, co by mohlo jakýmkoliv způsobem ohrozit nebo bránit nerušenému provozu a nepřetržité dostupnosti služeb společnosti New Honey. V tom je zahrnuto, ale ne konečně:

  • rozesílání hromadných zpráv
  • ukládání infikovaných souborů, software nebo jiných údajů v profilu zákazníka nebo jejich šíření prostřednictvím této služby
  • ukládání jakéhokoliv materiálu (obrazový materiál, texty, software, atd.), který porušuje duševní vlastnická práva třetích osob a/nebo pro který zákazník nemůže prokázat dostatečná uživatelská práva, v profilu zákazníka nebo jejich šíření prostřednictvím služby

(8) Společnost New Honey může v případě podezření na nepovolené či protiprávní užívání za účelem prověření dodržování výše uvedených podmínek a/nebo slučitelnosti s platným právem a pro zajištění nerušeného provozu a disponibility služeb společnosti New Honey přezkoumat všechny informace a materiály uložené v profilech zákazníků a šířené prostřednictvím služby. Není to však povinností společnosti New Honey. Při zjištění porušení je společnost New Honey oprávněná změnit nebo vymazat příslušné informace a materiály, zablokovat přístup zákazníka ke službám s okamžitou účinností, případně také smlouvu se zákazníkem vypovědět. V případě pochybnosti má společnost New Honey právo na konečné rozhodnutí o přípustnosti pochybného užívání. Kromě toho si New Honey vyhrazuje vůči zákazníkovi právo na ochranu svých právních nároků před soudy.

(9) Zákazník je povinen zasílat společnosti New Honey všechna sdělení buď e-mailem na adresy uvedené na příslušné internetové stránce/ aplikaci (mimo jiné service@newhoney.cz), nebo je doručit poštou, ledaže budou zákazníkovi v těchto podmínkách nebo na internetových stránkách/ aplikacích výslovně uvedeny další kontaktní cesty. Společnost New Honey zasílá sdělení zaregistrovaným zákazníkům zpravidla pomocí masek obrazovky. Společnost New Honey může zákazníka kontaktovat také na e-mailové adrese uložené v profilu.

(10) Klient tímto potvrzuje a souhlasí se skutečností, že veškerý obsah vložený ním na webovou stránku/ aplikace New Honey je k dispozici všem zákazníkům, kteří disponují přístupem k těmto informacím prostřednictvím seznamu doporučených partnerů. Platí to přitom bez ohledu na skutečnost, zda-li se jiní klienti registrovali pro využívání služeb poskytovaných Interdate S.A. prostřednictvím odlišných webových stránek/ aplikací či prostřednictvím kooperujících partnerů. Zákazník také sám užívá výhod ústřední databáze Interdate S.A. při využívání služeb poskytovaných v rámci rozdílných domén (prostřednictvím seznamu doporučených partnerů).

(11) Klient si je vědom a souhlasí se zasíláním zpráv v zastoupení v zájmu ulehčení a zjednodušení úvodní komunikace a též v zájmu podpory vzájemné komunikace mezi uživateli New Honey. Klient může uvedenou službu kdykoliv deaktivovat, a to přímo ve svém profilu.

 

4. Realizace platby, námitky

(1) Námitky proti výši nákladů odepsaných z účtu nebo vyfakturovaných nákladů musí zákazník písemně vznést u společnosti New Honey a zdůvodnit do šesti týdnů po odepsání reklamovaných nákladů z účtu, popř. po obdržení faktury. Jestliže zákazník nevznese během této šestitýdenní lhůty odůvodněné námitky, jsou náklady odepsané z účtu, popř. vyfakturované náklady pokládány za schválené.

 (2) Nepodstatná omezení služeb neopravňují k reklamaci. O nepodstatné omezení placené služby se jedná v případě, že časové období, po které zákazník nebude moci využít tuto placenou službu, nepřekročí dva dny za kalendářní měsíc. Předpokladem pro oprávněnou reklamaci je mimo jiné, že společnost New Honey ručí podle bodu 8 těchto Všeobecných obchodních podmínek za nedostupnost.

(3) Pro oprávněné námitky platí následující: časové období placeného přístupu, které zákazník získal podle bodu 2 (2), bude prodlouženo o časové období, pro které zákazník uplatnil oprávněnou námitku vůči společnosti New Honey. Zákazník má dále právo poskytnout společnosti New Honey dodatečnou lhůtu pěti pracovních dní pro řádné splnění a požadovat dobropis podle bodu 6 (5). Jestliže důvod pro reklamaci nebude odstraněn po uplynutí dodatečné lhůty, má zákazník právo smlouvu vypovědět. Nespotřebovaný nárok na služby bude poté vrácen podle bodu 6 (5).

(4) Společnost New Honey si vyhrazuje právo při nezaplacení nebo prodlení zákazníka s platbou pověřit inkasní společnost a tyto náklady po zákazníkovi vymáhat. Společnost New Honey si kromě toho vyhrazuje právo požadovat úroky z prodlení, jejichž výše se řídí podle zákonných ustanovení.

(5) Společnost New Honey si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi v rámci zákonných možností náklady, které vzniknou neoprávněným stornováním platby kreditní kartou nebo neoprávněnou námitkou proti inkasu vrubopisu.

(6) Právo na započtení nebo zadržení může zákazník vůči společnosti New Honey uplatnit jen v případě, že pohledávky budou stanoveny právoplatnými, budou nesporné nebo uznané.

(7) Pokud je New Honey iOS App/Android App k dispozici, nákupy prostřednictvím iOS App/Android App jsou zpracovány výlučně prostřednictvím  Apple iTunes App Store/Google Play Store a to v souladu s pravidly Apple iTunes App Store/Google Play Store. Platby jsou účtovány přes zákaznícky účet  v iTunes/Google. Pro nákup prostřednictvím iOS App/Android App se 4. (1) do (6) nevztahuje. Případné námitky týkající se plateb musí být výhradně adresovány přímo Apple iTunes App Store/Google Play Store.

 

5. Ochrana dat

Naše zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: https://www.newhoney.cz/i/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju

 

6. Výpověď, obnovení Prémiového členství a zastavení služeb

(1) Zákazník je kdykoliv oprávněn vypovědět bezplatný smluvní vztah, který je uzavřen registrací podle bodu 2 (1), a to bez uvedení důvodu potvrzením linku ”Deaktivovat profil” v sekci ”Nastavení” na webových stránkách nebo v aplikaci New Honey. Odinstalací aplikace New Honey bez deaktivace profilu nedojde k ukončení bezplatného smluvního vztahu.

(2) New Honey je oprávněná bezplatný smluvní vztah se zákazníkem kdykoliv vypovědět s čtrnáctidenní výpovědní lhůtou. Právo New Honey na výpověď smlouvy z důvodu nedodržení podmínek dle bodu 3 (1) – (7) včetně zablokování přístupu zákazníka ke službám tímto není nedotčeno.

(3) Zákazník je oprávněn vypovědět placený smluvní vztah, který je uzavřen zakoupením Prémiového členství podle bodu 2 (2), a to kdykoliv (bez výpovědní lhůty) před koncem předplaceného období. Ukončení Prémiového členství lze provést buďto v sekci „Nastavení“ v profilu zákazníka, nebo kliknutím zde (podle pokynů k ukončení Prémiového členství). Takto podaná výpověď je účinná ke konci předplaceného období, ve kterém je výpověď podána.

(4) Kromě výpovědi podle odstavce 3 výše může zákazník vypovědět Prémiové členství také zasláním výslovného, písemného a podepsaného prohlášení na kteroukoli z níže uvedených kontaktních adres. V zájmu jasného přiřazení v systémech New Honey a ochrany před zneužitím musí zákazník vždy uvést své celé jméno, zemi, ve které službu New Honey používá a svoji e-mailovou adresu využitou k registraci u New Honey.

Písemná výpověď musí být zaslána na:

a)      adresu Interdate S.A., New Honey zákaznický servis / výpověď, 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg;

b)      fax: 0042 022 720 49 26; nebo

c)      email: service@newhoney.cz.

Výpověď podaná poštou, e-mailem nebo faxem je účinná ke konci předplaceného období, ve kterém je výpověď podána, bude-li New Honey doručena alespoň 3 dny před koncem předplaceného období.

Placený smluvní vztah nelze vypovědět pouhým vymazáním profilu. Jestliže zákazník vymaže svůj profil, zůstane tím placený smluvní vztah nedotčený.

(5) Ukončení Prémiového členství zakoupeného prostřednictvím platforem App Store a Google Play se řídí podmínkami těchto platforem.

(6) Každé Prémiové členství bude po jeho uplynutí automaticky obnoveno o dobu, na kterou bylo zakoupeno. Zákazník může automatické obnovení Prémiového členství zrušit výpovědí podanou podle bodu 6 (3) nebo (4).

(7) Při zakoupení Prémiového členství bude zákazník po obdržení potvrzení objednávky informován o době platnosti Prémiového členství, datu uzavření smlouvy a době trvání prodloužení Prémiového členství v případě, že nebude včas podána výpověď.

(8) Zrušení obnovy Prémiového členství zakoupeného prostřednictvím platforem App Store a Google Play se řídí podmínkami těchto platforem.

(9) New Honey je oprávněná nabízené služby zcela nebo částečně zastavit. New Honey bude zákazníka včas, nejméně však 14 dní před částečným nebo úplným zastavením služeb, informovat o plánovaném zastavení služeb a jeho rozsahu. Zákazníkům, kteří mají k okamžiku zastavení služeb zakoupené a dosud nevyčerpané Prémiové členství vzniká nárok na vrácení poměrné části ceny Prémiového členství ve výši dosud nevyčerpaných služeb.

 

7. Duševní vlastnictví

Všechny na internetových stránkách/ aplikacích a/nebo v rámci služeb New Honey použité texty, grafiky, uživatelská prostředí, viditelná rozhraní, fotografie, značky, loga, zvuky, hudba, kresby, strojový jazyk, programy, postupy, software a jiné technologie (společně "obsah"), to zahrnuje především, ale ne konečně design, strukturu, výběr, koordinaci, výraz "look and feel" a uspořádání takového obsahu obsaženého na internetových stránkách/ aplikacích  a/nebo ve službě, se nachází ve výlučném vlastnictví, pod kontrolou nebo licencí New Honey nebo odpovídajících vlastníků a jsou chráněné obchodními právy, copyrightem, patentovými a známkovými právy a dalšími právy k duševnímu vlastnictví a nekalé soutěži. Jakékoliv dovolené užívání je konečně upraveno těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, kromě toho je užívání možné jen s výslovným, předchozím souhlasem společnosti New Honey. Není dovoleno internetové stránky/ aplikace nebo jejich části kopírovat, reprodukovat, zveřejňovat, stahovat, předávat, veřejně zpřístupnit, zakódovat, překládat, zasílat nebo jakýmkoliv jiným způsobem distribuovat (v tom je zahrnuto také "vytváření zálohy") na jakýkoliv jiný počítač, server, internetové stránky, aplikace nebo jiné médium vhodné ke zveřejnění nebo distribuci nebo k jakémukoliv jinému komerčnímu podnikání, ledaže New Honey k tomu udělí předchozí, výslovný souhlas. 

 

8. Ručení

(1) Společnost New Honey neručí za to, že během platnosti smlouvy dojde k úspěšnému zprostředkování kontaktu, ani za to, že během platnosti smlouvy nedojde k navázání vůbec žádného kontaktu. Navazování kontaktů je mimo oblast vlivu společnosti New Honey, dochází k němu výlučně se vzájemným souhlasem příslušných zákazníků. Společnost New Honey se zavazuje k vyvíjení snah o zprostředkování kontaktů a poskytne k tomu své služby, neručí ale za úspěch zprostředkovaného kontaktu. Společnost New Honey poskytne zákazníkovi na požádání prodloužení přístupu k placeným službám, pokud zákazník během předplaceného období neobdržel počet návrhů kontaktů přislíbený pro zakoupené období. Společnost New Honey není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od zákazníka.

(2) Společnost New Honey neručí za správnost vyhodnocení nebo výpovědí uvedených zákazníky v dotazníku. Vypracování výsledků a porovnání zákaznických profilů je prováděno především na základě údajů uvedených v dotazníku. Společnost New Honey proto nemůže ručit ani za správnost výsledků, ani za porovnání zákaznických profilů. Společnost New Honey neručí za správnost údajů poskytnutých zákazníky na platformě služby nebo vyměněných prostřednictvím této služby. Společnost New Honeynení povinna nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 čl. 2 občanského zákoníku.

(3) Společnost New Honey neručí za protiprávní jednání třetích osob. Zejména, ale ne výlučně, společnost New Honey neručí za porušení podmínek užívání definovaných v bodě 3 (1) – (7) jinými zákazníky.

(4) Společnost New Honey nemůže převzít ručení za stálou a nepřetržitou dostupnost služby. Společnost New Honey zejména neručí za poruchy, výpadky a přerušení na základě vyšší moci nebo událostí, za které společnost New Honey neručí. Pro nepodstatná přerušení, za která ručí společnost New Honey, platí bod 4 (2).

 

9.  Odstoupení od smlouvy

(1) Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek New Honey v zákonné lhůtě čtrnácti dnů bez uvedení důvodů.

(2) Odstoupit od smlouvy může zákazník tak, že zašle New Honey podepsaný formulář pro odstoupení od smlouvy, dostupný na adrese https://www.newhoney.cz/i/vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy, nebo jiné jednoznačné prohlášení (bez využití vzorového formuláře), ze kterého je zřejmé alespoň celé jméno zákazníka, země, ve které službu New Honey používá a e-mailová adresa využitá k registraci u New Honey na:

a) adresu Interdate S.A., New Honey zákaznický servis / výpověď, 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg;

b)  fax: 0042 022 720 49 26; nebo

c) email: service@newhoney.cz

Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, pokud zákazník odešle prohlášení před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

(3) V případě odstoupení od smlouvy budou zákazníkovi vráceny přijaté platby za služby, ponížené dle článku 9 odstavce 4, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy bylo New Honey doručeno sdělení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, kterým zákazník provedl úhradu za služby, nebude-li se zákazníkem dohodnuto jinak.

(4) Pokud zákazník při zakoupení Prémiového členství požadoval, aby bylo poskytování služeb zahájeno během lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí New Honey přiměřenou částku, která odpovídá podílu již poskytnutých služeb do okamžiku, ke kterému bude New Honey o výkonu práva na odstoupení od smlouvy informovat, ve srovnání s celkovým objemem služeb předpokládaných ve smlouvě.

(5) Pro odstoupení od smlouvy, na základě které je poskytováno Prémiové členství zakoupené prostřednictvím platforem App Store nebo Google Play s vyžitím platební metody svážené s účtem zákazníka v App Store nebo Google Play, je nutné, aby zákazník kontaktoval provozovatele těchto platforem (společnosti Google Ireland Limited nebo Apple Inc.) v souladu s podmínkami těchto platforem.

 

10. Obecné podmínky

(1) Sídlo společnosti Interdate S.A. je v Lucemburku. Internetové stránky New Honey hostují na serverech New Honey.

(2) Pro tyto Všeobecné obchodní podmínky a všechny právní vztahy mezi zákazníkem a New Honey platí české právo.

(3) V případě stížností je zákazník oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jako dozorový orgán vykonávající dohled nad činností New Honey a subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace je možné získat na webových stránkách: https://adr.coi.cz/cs. Zákazník je rovněž oprávněn obrátit se se svou stížností na Evropské spotřebitelské centrum České republiky, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS. Společnost New Honey se neúčastní online řešení sporů (ODR) a není to její povinnost.

(4) Jestliže jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy budou, nebo se stanou neplatnými nebo neúplnými, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Neplatné nebo neúplné ustanovení bude nahrazeno či doplněno ustanovením, které nejvíce odpovídá zamýšlenému ekonomickému výsledku. 

(5) Změna Všeobecných obchodních podmínek. New Honey je oprávněná tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit. O změny těchto Všeobecných obchodních podmínek se jedná v případě, že  New Honey změní obsahy poskytnutých služeb nebo New Honey bude na základě zákonných ustanovení nucena přizpůsobit své obchodní podmínky nové legislativě. V případě změny upozorní New Honey zákazníka výslovně na příslušné změny. Zákazník může vznést námitku proti změněným Všeobecným obchodním podmínkám během dvoutýdenní lhůty. New Honey upozorní výslovně s každou změnou na možnost a lhůtu pro podání námitky. Pokud zákazník nevznese námitku proti změněným Všeobecným obchodním podmínkám během uvedené lhůty, platí pro tohoto zákazníka nové Všeobecné obchodní podmínky ode dne uplynutí lhůty. Změněné Všeobecné obchodní podmínky vstoupí v platnost, jakmile budou online k dispozici na internetových stránkách/aplikacích. Existující možnost zákazníka vypovědět členství zůstává nedotčená. Jestliže bude zákazník nadále využívat služby New Honey, vychází se z toho, že změny akceptoval. Jestliže zákazník vznese námitku proti změněným Všeobecným obchodním podmínkám, má New Honey právo okamžitě ukončit bezplatné členství popsané v bodě 2 (1). New Honey má v tomto případě dále právo vznést námitku proti automatickému prodloužení placeného členství definovaného v bodě 6 (4). V tomto případě skončí placené členství uplynutím časového období přístupu stanoveného k tomuto okamžiku. New Honey vznese námitku proti prodloužení placeného členství nejpozději dva týdny před uplynutím příslušného období přístupu.

Zákazníci se proto vyzývají, aby vzali na vědomí nejaktuálnější verzi, která je stále k dispozici online na internetových stránkách/aplikacích. Přítomnost zákazníka na internetových stránkách/aplikacíchpředpokládá neomezenou akceptaci každé změny.